Náš tým

1. Mgr. Lukáš Franěk, 34 let (Provozní manažer)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jedno volební období působím jako člen zastupitelstva obce a předseda komise životního prostředí. Zároveň jsem zapojen do procesu pozemkových úprav, kde se snažím prosazovat návrhy a opatření, které zlepší vzhled krajiny a stav životního prostředí v okolí obce. V neposlední řadě působím v místních skupině rybářského spolku a jsem jednatelem základní organizace Českého svazu včelařů Diváky. V rámci rybářů i včelařů společně pořádáme akce pro děti i širokou veřejnost, a se včelaři se rovněž snažíme získávat prostředky z krajských dotací na výsadbu dřevin v Šitbořicích i okolních obcích, kde jako včelaři působíme.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěl bych se zaměřit na oblast úspor energií ve veřejných budovách a možností zajištění financování energeticky úsporných opatření včetně instalace obnovitelných zdrojů energie tam, kde to má smysl. Zároveň si myslím, že je pořád co zlepšovat v oblasti péče o veřejnou zeleň.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Díky zaměstnání ve firmě, která se zabývá projekcí ve vodním hospodářství a dotačním poradenství pro obce, znám příklady dobrých i špatných projektů a řešení z obcí po celé České republice. Zároveň se orientuji v problematice projektových žádostí a tyto zkušenosti bych chtěl zužitkovat v práci pro Šitbořice.“


2. Jiří Nevídal, 43 let (Profesionální hasič)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem dlouholetý profesionální a taktéž dobrovolný hasič a několik let působím v jejich čele jako velitel. Pomáhám spoluobčanům při řešení mimořádných událostí. Podílím se na organizací hasičských kulturních akcí v obci. Díky občanům působím již několikáté volební období jako zastupitel.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěl bych prosadit vytvoření dalších stavebních míst pro bydlení v naší obci.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Pokračovat v řádném vedení a hospodaření obce.“


3. Jana Lejsková, 63 let (Účetní)

Co pro Šitbořice dělám?

„Pracuji v komunální politice 2 volební období. Nejdříve jako zastupitel, poslední období jako členka rady. Moje hlavní činnost spočívá ve vedení Finanční komise. Podílím se na vypracování rozpočtu obce na příští kalendářní rok a provádím kontrolu hospodaření Základní a mateřské školy Šitbořice.“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěla bych přispět k tomu, aby Šitbořice byly přátelské nejen mladým rodinám, ale i seniorům. Podporuji výstavbu centrálního dětského hřiště, vyžití a zužitkování volného času pro mládež (pumptrack) i různé akce pro seniory.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Chci nabídnout svoje zkušenosti z oblasti, kterou znám a to je financování. Zaučení mladších kolegů v controllingu, podpora akcí různých spolků, naslouchání potřeb spoluobčanů a jejich prosazování do veřejného života.“


4. Jiří Daniel, 53 let (Stavbyvedoucí)

Co pro Šitbořice dělám?

„V zastupitelstvu pracuji již několikáté období a v radě obce již čtvrté volební období. Zkušenosti ze zaměstnání stavbyvedoucího se snažím využívat při realizaci obecních staveb. Již několik let ozvučuji obecní akce a akce jiných organizací.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Rozšiřovat vybavenost obce. Udržovat a rozšířit zaběhnuté tradice. Zlepšovat ráz obce.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Chci nabídnout to, co dělám doposud – zastupovat všechny slušné občany, napomáhat místním spolkům, zužitkovávat zkušenosti ze zaměstnání.“


5. Pavel Viktorin, 53 let (Vedoucí výroby)

Co pro Šitbořice dělám?

„Díky důvěře občanů ve volbách mám možnost pracovat v komunální politice jako zastupitel již třetí období. Mojí hlavní činností po celou dobu je vedení Kontrolního výboru, kde každoročně dohlížíme na obecní investiční akce i správu obecních budov.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Myslím si, že je stále aktuální řešení situace s parkováním v páteřních ulicích. V minulém období se podařilo téma parkování společně zapracovat do realizovaných projektů rekonstrukce vozovek v některých částech obce. I do budoucna je v této oblasti pořád co zlepšovat.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Jsem velmi rád, že mohu být na kandidátce, kde se setkávají mladí lidé se zkušenějšími. Jsem připraven se o zkušenosti načerpané z práce v zastupitelstvu podělit i s „nováčky“ a podpořit naše společné myšlenky pro zkvalitnění života v obci.“


6. Ing. Jiří Kaňa, 61 let (Technik)

Co pro Šitbořice dělám?

„Již několikrát jsem získal důvěru spoluobčanů ve volbách, dříve jsem pracoval jako předseda kontrolního výboru, čtvrté volební období jsem členem rady obce. Jako předseda Sdružení technických sportů a činností dlouhé roky organizuji pro školáky předprázdninový běh pod Svatojánkem a zájezd nejen pro členy a nejen po naší vlasti.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Zázemí pro fungování veřejné dopravy, informační systém po obci – např. označení významných míst.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Zkušenosti z projednávání dopravních staveb a oprav pro zlepšení infrastruktury obce. Předání zkušeností mladším zastupitelům.“


7. Ing. Jiří Nevídal, 32 let (Provozní manažer)

Co pro Šitbořice dělám?

„Naše životní prostředí mi není lhostejné, a proto se již delší dobu zabývám odpadovým hospodářstvím. V posledním volebním období jsem byl díky důvěře občanů členem zastupitelstva obce a také členem komise pro životní prostředí. V naší obci zabezpečuji chod odpadového systému.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěl bych povzbuzovat občany ke snižování produkce odpadů.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Zkušenosti a vazby získané zaváděním odpadového systému v jiných obcích a městech.“


8. Vladimír Navrátil, 33 let (Strojní projektant)

Co pro Šitbořice dělám?

„Již řadu let se snažím udržovat v chodu oddíl kopané v rámci TJ Sokol Šitbořice, jehož jsem v současné době předsedou. Povedlo se nám znovu rozjet mládežnické fotbalové týmy což je naše priorita. Snažíme se udržet děti na hřišti a zároveň zachovat fotbal v Šitbořicích i pro budoucí generace. Zároveň řešíme různé dotační projekty skrze financování TJ Sokol.“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěl bych se zaměřit na možnost sportovního vyžití v obci. Vidím u nás velký prostor k vybudování různých sportovních areálů či hřišť na kterých by mohli naši spoluobčané trávit svůj volný čas. V tomto bych se chtěl inspirovat v okolních obcích.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Pracovitost, zkušenosti při organizaci větších společenských akcí, zkušenost s prací s mládeží.“


9. Ing. Lenka Kadlecová, 31 let (Učitelka)

Co pro Šitbořice dělám?

„Aktivně se zapojuji do činnosti farnosti Šitbořice, zejména v rámci chrámového sboru a sboru Schok. Mnoho let aktivně reprezentuji florbalový klub Aligators, který mimo jiné reprezentuje naši obec. Zajímám se o kulturní a celkové dění v naší obci a snažím se aktivně zapojovat. Jsem členem finanční komise obce Šitbořice. .“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Šitbořice jsou krásným místem k žití. Vnímám jako důležité tento fakt udržet a nadále posouvat výš. Mezery vnímám v chybějících parkovacích místech a chodnících, které by posílily bezpečnost některých cest. Prostor pro drobná zlepšení vnímám také v dlouhodobé údržbě obecních záhonů. V neposlední řadě by se mi líbilo v občanech více podnítit zájem o chod obce a s tím související získání zpětné vazby.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Chci nabídnout zodpovědnost a energii, která je mi vlastní. Chci pro Šitbořice pracovat aktivně a poctivě.“


10. Mgr. Ivana Ludíková, 39 let (Projektová ekonomka)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem členkou Kontrolního výboru, který zajišťuje pravidelnou revizi obecních budov a investičních akcí. Mám ráda naše tradice a podporuji kulturní i společenské dění v obci.“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Ráda bych podpořila projekty, které budou rozvíjet a zlepšovat soužití v naší obci např. nové dětské hřiště a rekonstrukci těch stávajících, vybudování nových parkovacích míst nejen v centru obce, ale i v okrajových částech, možnost občanů podílet se na rozhodování o investicích v obci a jiné“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Nabídnout chci svoje zkušenosti z oblasti vedení a kontroly dotačních projektů, a hlavně chuť i odhodlání dělat společně něco pro Šitbořice.“


11. Martina Přibylová, 43 let (Administrativní pracovnice)

Co pro Šitbořice dělám?

„V rámci klubu maminek Mikeš jsem spolupořádala tvoření, jarmarky, divadelní představení a jiné akce nejen pro děti. Nacvičovala jsem s dětmi taneční program na různé akce. Jako členka SDH se podílím na pořádání kulturních akcí našeho sboru. Jsem součástí šitbořského babince, který má v režii babské a dětské hody. “

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Šitbořicím chci nabídnout své zkušenosti a nápady při pořádání kulturních akcí.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Chci být platná v oblasti kultury, která je mi velice blízká a je pro mě koníčkem. Ráda bych aktivně podporovala stávající akce a nabízela nové nápady.“


12. Ing. Lukáš Konečný, 38 let (DevOps vývojář)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem členem ČZS Šitbořice. Patřím mezi šitbořické vinaře a jsem spoluorganizátor Otevřených sklepů Šitbořice.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Obsah internetových stránek a sociálních sítí obce. Zejména pravidelné aktualizace a interakci občanů s obcí.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Zájem a nápady pro kvalitnější život v naší obci. Smysl pro detail při plánování a odhodlání udělat něco pro Šitbořice.“


13. Ing. František Tihlařík, 24 let (Projektový manažer)

Co pro Šitbořice dělám?

„V Šitbořicích si nenechám ujít žádnou akci, a to jak z pozice účastníka (např. akce Ukliďme Česko, výsadba stromů v obci) tak z pozice organizátora (např. farní tábor Chaloupky, Farní den). Jsem také členem místního chrámového sboru, kde hraji na kytaru.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„V Šitbořicích bych se rád zaměřil na problematiku zakládání a údržby veřejné zeleně, vodního hospodářství a vlastně všeho co souvisí se životním prostředím. Mimo jiné bych rád oživil obecní sociální sítě a ostatní moderní způsoby komunikace.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Jako čerstvý absolvent oboru Agroekologie na Mendelově Univerzitě bych rád aplikoval své poznatky o ochraně životního prostředí v praxi. Díky studiu mám možnost konzultovat problematiku zelené i modré infrastruktury v obci s odborníky. V zaměstnání také přicházím pravidelně do kontaktu s obcemi a městy z různých koutů České republiky, odkud se mohu inspirovat příklady dobré praxe. Jako nováček však budu muset v první řadě nasbírat zkušenosti od zkušených zastupitelů.“


14. Tomáš Kurdiovský, DiS., 32 let (Podnikatel)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem tajemníkem Základní organizace českého zahrádkářského svazu, kde zajišťuji chod organizace a podílím se na pořádání výstavy vín, školení degustátorů, moštování ovoce, a také jsem aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů.“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Myslím, že zásadní věci jsou v Šitbořicích v pořádku. Chtěl bych zlepšit “drobnosti”, které usnadní a zpříjemní lidem život: místa pro odpočinek a volný čas, lepší údržbu zeleně a zimní údržbu.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Když jsem poprvé přišel do hasičárny, ptal jsem se, co je potřeba k tomu stát se dobrovolným hasičem. Jeden strýček hasič mi dal odpověď, která platí i pro komunální politiku: Musíš být ochoten udělat něco pro druhé a nic za to nečekat.“


15. Ing. David Kubalík, 33 let (Vedoucí výroby)

Co pro Šitbořice dělám?

„S rodinou podporujeme a účastníme se sportovních i společenských akcí obce i spolků.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Rád bych zlepšil informovanost občanů o dění v obci. Navíc by bylo přínosné pro obec i občany, kdybychom občany více zapojili např. do návrhu investičních akcí, námětů na opravy komunikací, hřišť a možnosti úpravy zeleně.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Chci Šitbořicím nabídnout svůj čas a odhodlání, abychom se společně zasadili o další rozvoj obce v příštích letech.“