Náš tým

1. Mgr. Lukáš Franěk, 30 let (Provozní manažer)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem ve výboru místní skupiny rybářského spolku. Mám na starosti přípravu mladých rybářů ke zkouškám pro získání rybářského lístku a spolu s ostatními rybáři organizuji akce jako je Dětský den na rybníku či Rybářský ples. V pozici jednatele základní organizace Českého svazu včelařů Diváky zajišťuji chod organizace, která má pod sebou 31 včelařů v obcích Diváky, Nikolčice a Šitbořice s celkem 280 včelstvy.“

 

 

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěl bych zlepšit využívání možností internetu, mobilních aplikací a sociálních sítí ke komunikaci obce s občany. Získávání zpětné vazby od občanů při rozhodování o důležitých věcech je to nejdůležitější pro spokojenost všech.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Díky zaměstnání ve firmě, která se zabývá dotačním poradenstvím pro obce, znám příklady dobrých i špatných projektů a řešení z obcí po celé České republice. Zároveň se orientuji v problematice dotací pro obce a přípravě projektových žádostí a tyto zkušenosti bych chtěl zužitkovat v práci pro Šitbořice.“


2. Pavel Viktorin, 49 let (Vedoucí výroby)

Co pro Šitbořice dělám?

„Díky občanům mám možnost pracovat v komunální politice jako zastupitel již dvě volební období. Mojí hlavní činností po celou dobu je vedení Kontrolního výboru, kde každoročně dohlížíme na obecní investiční akce i správu obecních budov.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Myslím si, že v brzké době bude třeba řešit situaci s parkováním nejen ve středu obce, ale i na dalších páteřních ulicích. V následujících etapách opravy vozovek v naší obci bych toto téma chtěl prosadit.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Jsem velmi rád, že mohu být na kandidátce, kde se setkávají mladí lidé se zkušenějšími. Jsem připraven se o zkušenosti načerpané z práce v zastupitelstvu podělit i s „nováčky“ a podpořit naše společné myšlenky pro zkvalitnění života v obci.“


3. Ing. Terezie Matýšková, 33 let (Vedoucí kvality)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem členkou kontrolní komise. Organizuji akce Ukliďme Česko, Den proti rakovině, přednášky, koncerty atd. Pomáhám organizovat i jiné akce, které spravují spolky v naší obci. 5 let jsem dělala korekturu místního zpravodaje.“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Ráda bych zlepšila informovanost občanů a aplikovala projekty, které jsou funkční v jiných obcích či městech.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Realizaci myšlenky, aby se i občané mohli podílet na různých činnostech (stavbách, výsadbách, opravách), aby si pak víc vážili společného díla, které vytvořili. Nadále pokračovat v pořádání akcí Ukliďme Česko, Den proti rakovině a pořádání nových akcí (výstava betlémů, turnaj pro seniory…).“


4. Jiří Daniel, 49 let (Stavbyvedoucí)

Co pro Šitbořice dělám?

„V zastupitelstvu pracuji již několikáté období a v radě obce již třetí volební období. Zkušenosti ze zaměstnání stavbyvedoucího se snažím využívat při realizaci obecních staveb. Již několik let ozvučuji obecní akce a akce jiných organizací.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Rozšiřovat vybavenost obce. Udržovat a rozšířit zaběhnuté tradice. Zlepšovat ráz obce.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Chci nabídnout to, co dělám doposud – zastupovat všechny slušné občany, napomáhat místním spolkům, zužitkovávat zkušenosti ze zaměstnání.“


5. Ing. Jiří Nevídal, 28 let (Projektový manažer)

Co pro Šitbořice dělám?

„Naše životní prostředí mi není lhostejné, a proto se již delší dobu zabývám odpadovým hospodářstvím a v naší obci zabezpečuji chod odpadového systému.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěl bych povzbuzovat občany ke snížení produkce odpadů.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Zkušenosti a vazby získané zaváděním odpadového systému v jiných obcích a městech.“


6. Ing. Jiří Kaňa, 57 let (Technik)

Co pro Šitbořice dělám?

„Již několikrát jsem získal důvěru spoluobčanů ve volbách, dříve jsem pracoval jako předseda kontrolního výboru, třetí volební období jsem členem rady obce. Jako předseda Sdružení technických sportů a činností dlouhé roky organizuji pro školáky předprázdninový běh pod Svatojánkem a zájezd nejen pro členy a nejen po naší vlasti.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Zázemí pro fungování veřejné dopravy, informační systém po obci – např. označení významných míst.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Zkušenosti z projednávání dopravních staveb a oprav pro zlepšení infrastruktury obce. Předání zkušeností mladším zastupitelům. “


7. Ing. Lenka Kadlecová, 27 let (Projektová manažerka)

Co pro Šitbořice dělám?

Snažím se aktivně zapojovat do kulturního i sportovního života v naší obci. Mnoho let ji reprezentuji v rámci florbalového klubu Aligators. Jsem dlouholetým členem místního chrámového sboru, který zpestřuje nejednu kulturní akci u nás i v dalších obcích.

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

Líbilo by se mi rozšířit možnosti aktivního zapojení občanů do života obce (dotazníky, ankety, besedy), např. při tvorbě rozpočtu či vybírání nových projektů, které zrealizujeme. Dále bych ráda v rámci možností podpořila čerpání dotací pro obce.

Co chci Šitbořicím nabídnout?

Chtěla bych zužitkovat poznatky získané během studia v oblasti financování obcí a jejich rozpočtové politiky a také praktické zkušenosti s vedením dotačních projektů. Nadále se budu ráda aktivně zapojovat do kulturního a sportovního života v obci.


8. Mgr. Ivana Ludíková, 35 let (Datová analytička)

Co pro Šitbořice dělám?

„Aktivně se zapojuji a pomáhám s organizací akcí, které pořádá KDU-ČSL Šitbořice – Kytičkový den, Ukliďme Česko, přednášky…“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěla bych se zasadit o vytvoření on-line aplikace, díky které by měli občané jednoduchý přístup k hlášení nejrůznějších poruch nebo závad, ale také možnost navrhnout různá zlepšení a své nové nápady. Tím bychom se mohli všichni rychle a efektivně podílet na rozvoji naší obce. I nadále bych ráda přispívala k rozvoji kultury v obci – například pořádáním zajímavých akcí jako jsou divadelní představení nebo hodnotné přednášky. “

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Nabídnout chci svoje zkušenosti, energii a hlavně chuť i odhodlání dělat společně něco pro Šitbořice.“


9. Jana Urbánková, 46 let (Technik kvality)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem členkou kulturní komise již několik let. Podílím se na přípravě akcí pro seniory, např. blahopřání seniorům, přípravy zlaté svatby, vítání občánků aj. Činnost v kulturní komisi je pro mne víc koníčkem než službou.“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Chtěla bych aktivně podpořit projekty týkající se zlepšení podmínek pro spoluobčany, zřízení nových oddychových a relaxačních zón pro seniory, ale také místa pro mládež a dorost.“

 

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Chtěla bych pokračovat v tom, co už pro spoluobčany dělám, a dále se chci víc angažovat v otázkách životního prostředí.“


10. Roman Jelínek, 52 let (Technik)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem šitbořský patriot a záleží mi na tom, aby naše obec žila kulturním a společenským životem. Proto se jako člen organizátorského týmu aktivně zapojuji do akcí, které pořádáme my i které pořádá místní farnost.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Šitbořice jsou krásným místem k životu, přesto jsou oblasti, které bych chtěl zkvalitnit. Viditelným problémem je údržba místních komunikací v zimním období.“

 

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Kvalitní a poctivou práci pro rozvoj obce.“


11. Zdeněk Lengál, 24 let (Student)

Co pro Šitbořice dělám?

„Podporuji kulturní i sportovní akce v naší obci. Organizuji Farní den, kdy se věřící i nevěřící obyvatelé přátelsky setkají na farní zahradě spolu s dětmi, na které čeká den plný her. Dále sloužím jako ministrant a zpěvák v kostele. “

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Svým věkem jsem blízko mládeži, ale zároveň se rád bavím se staršími a dozvídám se jejich moudrost a zkušenosti. Chtěl bych z těchto dvou pomyslných táborů skloubit to nejlepší: energii a zápal spolu s moudrostí a zkušenostmi.“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Jsem ještě student, konkrétně francouzštiny, ale rád bych se dozvěděl i více informací o naší obci (správa, organizace akcí, spolky…) a udělal si vlastní názor na věci, které se dějí v mém okolí. Proto jsem využil možnost být v kolektivu lidí, kteří se o naši obec zajímají a chtějí být aktivní. Já chci tak nasbírat nové zkušenosti do života, které rád předám dalším.“


12. Tomáš Kurdiovský. DiS, 28 let (Vedoucí výroby)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem tajemníkem Základní organizace českého zahrádkářského svazu, kde zajišťuji chod organizace a podílím se na pořádání výstavy vín, školení degustátorů, moštování ovoce, a také jsem aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Myslím, že zásadní věci jsou v Šitbořicích v pořádku. Chtěl bych zlepšit „drobnosti“, které usnadní a zpříjemní lidem život: místa pro odpočinek a volný čas, lepší údržbu zeleně a zimní údržbu.“

 

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Když jsem poprvé přišel do hasičárny, ptal jsem se, co je potřeba k tomu stát se dobrovolným hasičem. Jeden strýček hasič mi dal odpověď, která platí i pro komunální politiku: Musíš být ochoten udělat něco pro druhé a nic za to nečekat“

 


13. Ing. Iveta Tihlaříková, 41 let (Středoškolská učitelka)

Co pro Šitbořice dělám?

„Zajímám se o kulturní a společenské dění v obci, a také úroveň vzdělání dětí. S rodinou se účastním místních akcí.“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„V obci bych ráda zlepšila informovanost občanů (hlášení dostupné i na webu), možnost občanů podílet se na rozhodování o investicích v obci a také efektivnější využívání dotací, např. pomoci občanům získat finanční dotace ze státního programu Dešťovka.“

 

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Podle mne je velmi důležité vzdělání (zejména jazykové znalosti – AJ, NJ,…) a další příprava pro budoucí život. Tuto oblast bych ráda podpořila, a to například nabídkou většího množství zájmových a jazykových kroužků pro děti. Nabídla bych také své zkušenosti z oblasti ekonomiky a financí.“


14. Martina Drabálková, 41 let (Zdravotní sestra)

Co pro Šitbořice dělám?

„Podporuji kulturní a sportovní akce v obci a každoročně pomáhám na Grand prix Šitbořice v kolové.“

Co bych chtěla v Šitbořicích zlepšit?

„Lepší informovanost pro občany – mobilní hlášení a více kulturních akcí pro všechny věkové kategorie“

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Chtěla bych se aktivně podílet na pořádání sportovních a kulturních akcí, podporovat ekologii a udržovat tradice.“

 


15. František Matýšek, 62 let (Důchodce)

Co pro Šitbořice dělám?

„Jsem členem rybářského výboru. Podílím se na organizaci rybářských závodů, plesu, atd. Dělám porybného a starám se o dobrý stav našeho rybníku. Dále jsem členem zahrádkářů a včelařů. Podporuji a aktivně se zapojuji do výstavy a bodování vín.“

Co bych chtěl v Šitbořicích zlepšit?

„Rád bych, kdyby se opravila hráz rybníka, vybudovalo se více parkovacích míst nejen na ulici Osvobození a stanovila se jasná pravidla pro stanování u rybníku. Měl bych radost, kdyby se podařilo omladit místní spolky.“

 

Co chci Šitbořicím nabídnout?

„Předání zkušeností mladším členům spolků. “